Filiorums föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet för barn 1-6 år. Verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2018, samt skolplan för Mora kommun. Varje höst upprättar vi en lokal arbetsplan med prioriterade mål som syftar till att kartlägga just den barngrupps om finns just nu. Genom barnintervjuer och observationer planerar vi hur vi på bästa sätt ska lägga upp vårt arbete för att kvalitetssäkra Filiorums pedagogiska arbete samt att  förhindra kränkningar av olika slag.

Vi anser att den viktigaste grunden för att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner sig trygga. Empati och vänskap är områden som vi gärna vill hjälpa barnen att utveckla.

Lokal arbetsplan ht2019/vt2020

NORMER OCH VÄRDEN

 • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna 

Syfte

 • Skapa en harmonisk barngrupp där alla har en förståelse gentemot varandra. Uppmuntra barnen att förstå att vi alla är lika mycket värda. Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen att både pojkar och flickor kan tycka om att leka med liknade saker.

Hur?

 • Genom att arbeta med Kungaskogen som ett temaarbete under en längre tid kan vi använda oss av karaktärerna för att undervisa barnen bland annat att vi alla är olika men är lika mycket värda. 
 • Vi i personalen ska spela upp Kungaskogen som en dockteater för barnen, för att sedan låta barnen vara med och delta.
 • Uppmuntra barnen att visa respekt tex. genom att vänta på sin tur och lyssna på varandra. 
 • För att skapa en medvetenhet hos barnen om genusfrågan genom att bl.a. läsa böcker, berätta sagor och se filmer.
 • Vi tränar barnens empatiska förmågor genom att sätta ord på känslor och upplevelser. 
 • Lära barnen att ta ansvar för sina handlingar som i konflikthantering till att plocka undan sina saker efter sig.
 • Genom att ha en öppen dialog i arbetslaget där vi möter varandra med en respektfull attityd ser vi oss själva som förebilder inför barnen.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 

Syfte

 • Vi har flera barn som behöver stärka sin förmåga att utveckla ett rikt språk för att kunna kommunicera. Vi vill uppmuntra barnen att kommunicera verbalt. 
 • Skapa ett intresse för grundläggande matematik.
 • Genom problemlösningar få barnen att stärka självkänslan och att träna på samarbete.

Hur?

 • Genom att arbeta med Kungaskogen och Bornholm kommer vi att kunna arbeta med språk i styrda aktiviteter samt i andra aktiviteter där barnen kommer utmanas att kommunicera verbalt med varandra. 
 • I ex samlingar, matsituationer och gruppaktiviteter får barnen utrymmen att kommunicera på ett planerat pedagogiskt sätt. Här har vi ramsor, sånger, sagor, turtagning, former, spel, vardaglig kommunikation med krav att vänta på sin tur och krav att lära sig lyssna på kompisen som pratar. 
 • I vardagliga situationer samt leken lär sig barnen att kommunicera. Vi stöttar barnen att vänta på sin tur när någon annan pratar samt hjälper de att uttrycka sin åsikt. 
 • Vi har gjort ett rullande schema med teman där bla matematik är indelad i siffror och antal, form och läge, problemlösning.
 • Vårt temaarbete i Kungaskogen kommer vi att stöta på matematiska lösningar som vi kommer att lyfta och lägga fokus på.

BARNS INFLYTANDE

 •  Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Syfte

 • Vi vill att barnen ska få förståelse för sina handlingar och ta lärdom av dom.

Hur?

 • I arbetet med Kungaskogen får barnen ta del av olika dilemman som uppstår i berättelsen som barnen får ta ställning vid. 
 • Vid konflikter stöttar vi barnen att prata och reda ut vad som hände samt säga förlåt till sin kamrat.
 • Vi hjälper barnen att komma ihåg att plocka undan tex. Spel innan de byter aktivitet.
 • Med hjälp av städkort får barnen ta ansvar för en speciell leksak vid städning så att alla tar ansvar för en sak och miljön.

FÖRSKOLA / HEM

 • Grunden är tre heldagars föräldra-aktiv inskolning. Sedan ber vi förälder finnas lättillgänglig närmaste två veckorna utifrån barnets behov. Ansvaret för barnet och föräldern delas mellan oss i personalen då vi tror på att det bästa är att bli trygg med oss alla så fort som möjligt. Om barnet själv knyter an till en personal före de andra tas givetvis hänsyn till detta och den personen finns extra tillgänglig för barnet. Vi har valt tre heldagars då det är en inskolningsform som visat sig fungera för de flesta. Om ett barn visar oro och otrygghet efter dessa tre dagar så förlänger vi dem, allt utifrån barnets behov.
 • Förälder får en folder som presenterar Filiorum och våra rutiner. Förälder och barn får en personal som har lite extra ansvar för att barnets utvecklingssamtal genomförs.

Delaktighet och inflytande för vårdnadshavare

 • Vi försöker alltid att möte upp vid lämning och hämtning för att utbyta information om dagsläget kring barnet och verksamheten.
 • Förälder är delaktiga i Filiorum genom att de är medlemmar i föreningen. Då deltar man i medlemsmöten, årsmöten, föräldramöten, arbetsdagar, utvecklingssamtal. Dessutom tillkommer en del andra praktiska göromål som behöver utföras i verksamheten.
 • Vi har en sluten grupp på Facebook där man snabbt kan ta del av information som rör förskolan.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss!

personalen@filiorum.se