Filiorums föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet för barn 1-6 år. Verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016, samt skolplan för Mora kommun. Varje höst upprättar vi en lokal arbetsplan med prioriterade mål som syftar till att kartlägga just den barngrupps om finns just nu. Genom barnintervjuer och observationer planerar vi hur vi på bästa sätt ska lägga upp vårt arbete för att kvalitetssäkra Filiorums pedagogiska arbete samt att  förhindra kränkningar av olika slag.

Vi anser att den viktigaste grunden för att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner sig trygga. Empati och vänskap är områden som vi gärna vill hjälpa barnen att utveckla.

Lokal arbetsplan ht2018/vt2019

NORMER OCH VÄRDEN

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

Syfte

 • Att skapa en harmonisk barngrupp där alla har en förståelse gentemot varandra. Vi ser olikheter som en tillgång där alla är värda lika mycket. Respektera och ta ansvar för varandra samt närmiljön och ha en öppenhet till omvärlden. 

Hur?

 • Genom att arbeta med Kungaskogen som ett temaarbete under en längre tid kan vi använda oss av karaktärerna för att bl. a. undervisa barnen om att vi alla är olika men lika mycket värda.
 • Uppmuntra barnen att visa respekt t.ex. genom att vänta på sin tur och lyssna på varandra. 
 • Träna barnens empatiska förmågor genom att sätta ord på känslor och upplevelser.
 • Lära barnen att ta ansvar, allt från att ta ansvar för sina egna handlingar i en konflikthantering till att plocka undan sina saker efter sig. 
 • Genom att ha en öppen dialog i arbetslaget där vi möter varandra med en respektfull attityd, ser vi oss själva som förebilder inför barnen. 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 • Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
 • Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Syfte

 • Vi har flera barn som behöver stärka sin förmåga att utveckla ett rikt språk för att kunna kommunicera. Vi vill uppmuntra barnen att kommunicera verbalt. 
 • Vi vill lära barnen att lyssna på varandra och förstå andras perspektiv samtidigt som de själva lär sig att ge uttryck för egna uppfattningar och åsikter.
 • Vi vill att barnen ska utvecklas till goda medmänniskor. 

Hur?

 • Genom att arbeta med Kungaskogen och Bornholm kommer vi att kunna arbeta med språk i styrda aktiviteter samt i andra aktiviteter där barnen kommer att utmanas i att kommunicera verbalt med varandra.
 • I t.ex. samlingar, matsituationer och gruppaktiviteter får barnen utrymmen att kommunicera på ett planerat pedagogiskt sätt. Här har vi ramsor, sånger, sagor, turtagning, former, spel, vardaglig kommunikation med krav på att vänta på sin tur och krav att lära sig lyssna på kompisen som pratar. 
 • I vardagliga situationer samt leken lär sig barnen att kommunicera. Vi stöttar barnen att vänta på sin tur när någon annan pratar samt hjälper dem att utrycka sin åsikt. 
 • Vi tar vara på barnens idéer och låter de få ligga till grund för utvecklingen i temaarbetet. De får då lyssna på varandra och träna på att utrycka sina åsikter och idéer. 
 • Genom att utföra samarbetsövningar får barnen utveckla sin förmåga att förstå andras perspektiv och respektera dem. 

BARNS INFLYTANDE

 • Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. 

Syfte

 • Barnen ska få grunden och förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar.

Hur?

 • I arbetet med Kungaskogen får barnen träna på att samarbeta både i aktiviteter och i problemlösningar.
 • Genom att barnen får vara med och rösta om vilken mat vi ska äta så får de uttrycka sina åsikter men samtidigt respektera andras.
 • Vi uppmuntrar barnen att fullfölja sina val, t.ex. vid spel, pussel eller annan aktivitet. Genom det vill vi påvisa att de själva har valt aktiviteten utifrån olika valmöjligheter. 

FÖRSKOLA / HEM

 • Grunden är tre heldagars föräldra-aktiv inskolning. Sedan ber vi förälder finnas lättillgänglig närmaste två veckorna utifrån barnets behov. Ansvaret för barnet och föräldern delas mellan oss i personalen då vi tror på att det bästa är att bli trygg med oss alla så fort som möjligt. Om barnet själv knyter an till en personal före de andra tas givetvis hänsyn till detta och den personen finns extra tillgänglig för barnet. Vi har valt tre heldagars då det är en inskolningsform som visat sig fungera för de flesta. Om ett barn visar oro och otrygghet efter dessa tre dagar så förlänger vi dem, allt utifrån barnets behov. 
 • Förälder får en folder som presenterar Filiorum och våra rutiner. Förälder och barn får en personal som har lite extra ansvar för att barnets utvecklingssamtal genomförs. 

Delaktighet och inflytande för vårdnadshavare

 • Vi försöker alltid att möte upp vid lämning och hämtning för att utbyta information om dagsläget kring barnet och verksamheten. 
 • Förälder är delaktiga i Filiorum genom att de är medlemmar i föreningen. Då deltar man i medlemsmöten, årsmöten, föräldramöten, arbetsdagar, utvecklingssamtal. Dessutom tillkommer en del andra praktiska göromål som behöver utföras i verksamheten. 
 • Vi har en sluten grupp på Facebook där man snabbt kan ta del av information som rör förskolan. 

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss!

personalen@filiorum.se