Stadgar för Föräldrakooperativet ekonomisk förening:

Reviderad 28 april 2020.

ORDLISTA:

Medlemsmöte – möte med styrelse och medlemmar. Till vissa möten kan även personalen bjudas in. Här diskuteras och informeras genom tvåvägsinformation mellan medlemmar och styrelse.

Föreningsstämma – årsmöte en gång per år med styrelse och medlemmar.

Styrelsemöte – styrelsen träffas för att besluta i frågor som bl.a. kommer upp på medlemsmöten. Styrelsen är det beslutande organet. Till vissa möten kan personal (främst förskolechefen) bjudas in för sakkunskap i vissa frågor.

Konstituerande stämma – de ledamöter som valts på föreningsstämman träffas för att avgöra vilka roller (sekreterare, kassör, ledamot) man ska ha – om inte detta gjorts direkt på föreningsstämman.

§ 1 ÄNDAMÅL

Föräldrakooperativet FILIORUM Ekonomisk förening (hädanefter kallad FILIORUM) har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet.

Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö, som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet och varaktiga relationer.

För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolechefen ska i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda verksamheten.

Daghemmet skall i övrigt uppfylla de krav socialstyrelsen, länsstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Medlem deltar i verksamheten genom att betala månadsavgift samt att ideellt genomföra de arbetspass man blir tilldelad från styrelsen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 FIRMA OCH SÄTE

Föreningens firmanamn är ”Föräldrakooperativet FILIORUM Ekonomisk Förening”. Föreningen har sitt säte på Sollerön i Mora Kommun.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem kan den bli vars barn tilldelats plats på FILIORUM genom beslut av styrelsen.

Barn får behålla platsen vid syskons födelse, under föräldrarnas barnledighet (de första 10 dagarna).

§ 4 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Samtliga medlemmar ska aktivt delta i arbete och löpande skötsel på FILIORUM. Medlem är skyldig att delta i den omfattning och på det sätt som styrelsen beslutar.

Medlemmarnas arbete ska schemaläggas av schemaläggare utsedd av styrelsen senast två månader i förväg. Styrelsen har rätt att tillfälligt ge dispens från dessa arbetsinsatser.

§ 5 UPPSÄGNING

Medlem ska skriftligen till styrelsen säga upp barnomsorgsplats och anmäla sitt utträde senast två månader i förväg. Styrelsen har rätt att förkorta uppsägningstiden om särskilda skäl finns.

Rätten till barnomsorgsplats upphör den termin barnen börjar förskoleklass.

§ 6 UTESLUTNING

Medlem som bryter mot stadgarna, stadgeenligt fattade beslut, inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motarbetar/motarbetat FILIORUM, kan på förslag av styrelsen uteslutas på föreningsstämman. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens angelägenheter. Beslut om uteslutning ska fattas med minst 2/3 majoritet.

§ 7 MÅNADSAVGIFT

Månadsavgiften samt de kommunala och statliga bidragen ska täcka verksamhetens kostnader. Föreningsstämman beslutar om månadsavgiftens storlek, på förslag från styrelsen.

Vid startandet av FILIORUM är utgångspunkten att månadsavgiften beräknas enligt samma modell som Mora kommuns kommunala:

Styrelsen kan av särskilda skäl medge att barnomsorgstaxan tillfälligt reduceras.

Månadsavgiften ska betalas månadsvis i förskott.

§ 8 ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING

Styrelsen ska till föreningsstämman lägga fram förslag om hur uppkommet överskott/vinst ska fördelas eller hur underskott ska hanteras. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska avsättas till reservfond enligt 10 kap§ 6 lagen om ekonomiska föreningar, föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 9 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman är detsamma som årsmöte och detta ska hållas årligen före utgången av maj månad. Kallelse med dagordning ska utgå tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet via skriftlig inbjudan (skickas på papper med post eller elektroniskt med e-post) till medlemmarna. Endast registrerade medlemmar har rösträtt på föreningsstämman.

Förhandlingarna ska protokollföras vilket ska justeras av två utsedda personer förutom ordförande.

På föreningsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner gällande för föreningsstämman.
 3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna (att inbjudan varit medlemmarna tillhanda minst två veckor före föreningsstämman).
 4. Fastställande av röstlängd (totala antalet röster för föreningsstämman beräknas där varje familj har en röst).
 5. Styrelsens årsredovisning (styrelsen redogör sin verksamhetsberättelse).
 6. Revisorernas årsberättelse (revisorerna redogör för ekonomin under det gångna räkenskapsåret).
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust (hur vi ska förvalta över­ eller underskott för föreningen).
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (har styrelsen hanterat verksamhetsåret på rätt sätt?).
 10. Val av ordförande.
 11. Val av styrelseledamöter (konstituerande stämma krävs om inte rollerna kassör, sekreterare och ledamot redan är utsett på föreningsstämman).
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §14 i stadgarna.
 13. Val av valberedning.
 14. Beslut om i vilken omfattning medlem ska delta i arbetet.
 15. Beslut om budget för kommande verksamhetsår.
 16. Beslut om taxans storlek.
 17. Motioner till föreningsstämman.
 18. övriga frågor.
 19. Föreningsstämmans avslutande.

 

§ 10 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. På föreningsstämman väljs styrelsen och föreningsstämman har även rätt att utse ledamot i styrelsen som inte är medlem. Vid föreningens bildande väljs halva styrelsen på två år och därefter sitter man ett år i taget. Detta för att inte styrelsen ska bytas ut vid ett och samma tillfälle.

Föreningsstämman utser ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt andra behövliga funktioner och arbetsgrupper. Styrelsen kan ta beslut när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

Styrelsen sammanträder när så erfordras eller när styrelseledamot begär detta. Protokoll ska föras vid varje sammanträde och dessa protokoll är inte offentliga.

Styrelsen har ansvar för föreningens verksamhet. Detta innebär att styrelsen ansvarar för:

 • att budget följs upp
 • att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med gällande lagar och
  förordningar
 • att föreningens löpande skötsel har en tillfredsställande organisation
 • att personal och anställningsfrågor handläggs enligt gällande lag och avtal

Styrelsens arbete kan närmare regleras i en av föreningsstämman fastställd arbetsordning.

Frågor av principiell art eller större ekonomisk betydelse ska alltid hänskjutas till föreningsstämman för avgörande.

§ 11 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av personer som styrelsen utser, två i förening.

§ 12 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Då ordinarie föreningsstämma ska ske på våren ska den extra föreningsstämman vanligtvis hållas på hösten. Kallelse med dagordning ska utgå senast en vecka före mötet via skriftlig inbjudan (skickas på papper med post eller elektroniskt med e-post) till medlemmarna.

Om styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmarna s.

Om styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar så begär, ska extra föreningsstämma hållas för visst ändamål.

Extra föreningsstämma utser själv sin ordförande och sekreterare.

§ 13 VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR, REVISION OCH BUDGET

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. I föreningen ska ordentliga räkenskaper föras av kassören.

Styrelsen ska senast sex veckor fre ordinarie föreningsstämma överlämna räkenskapshandlingar till revisorerna Varvid revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Styrelsen ska årligen, i god tid före föreningsstämman, upprätta budget för aktuellt verksamhetsår. I anslutning härtill ska styrelsen föreslå daghemsavgift.

För granskning av föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning utses en revisor samt en suppleant för ett år i taget.

§ 14 RÖSTRÄTT

Varje medlemsfamilj äger en röst.

§ 15 MOTIONER

Motioner till föreningsstämman ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före föreningsstämman.

§ 16 STADGEÄNDRING OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Stadgeändringar och upplösning av föreningen sker enligt vad föreningslagen föreskriver (7 kap 14 och 15 §§ resp. 11 kap i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar).

Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar anslås till främjande av barnverksamhet på Sollerön.

§ 17 ÖVRIGT

I övrigt gäller reglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.