Förskolebarn besöker en verkstad.

Utflykt till en verkstad.

Filiorums föräldrakooperativ bedriver förskoleverksamhet för barn 1-6 år. Verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokumentet Läroplan för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2018, samt skolplan för Mora kommun. Varje höst upprättar vi en lokal arbetsplan med prioriterade mål som syftar till att kartlägga just den barngrupps om finns just nu. Genom barnintervjuer och observationer planerar vi hur vi på bästa sätt ska lägga upp vårt arbete för att kvalitetssäkra Filiorums pedagogiska arbete samt att  förhindra kränkningar av olika slag.

Vi anser att den viktigaste grunden för att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner sig trygga. Empati och vänskap är områden som vi gärna vill hjälpa barnen att utveckla.

Lokal arbetsplan ht2020/vt2021

Alla är olika och lika bra 
NORMER OCH VÄRDEN
 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Syfte

 • Skapa förståelse för hur samhället är uppbyggt och alla yrken har en viktigt uppgift för att samhället ska fungera. Varje person delaktighet i samhället är lika mycket värda. Vi vill skapa ett intresse kring olika yrken för att upplysa om olika yrken för framtida val i livet. Skapa ett hållbart samhälle.

Hur?

 • Vi kommer aktivt arbeta med ett tema arbete där barnen får upptäcka olika yrkeskategorier. Där vi kan upplysa barnen om att alla yrken är viktiga för att samhället ska fungera.
 • Vi uppmuntra barnen att vara delaktiga i undervisning på Filiorum genom att skapa en nyfikenhet och lust att lära.
 • Genom att bryta könsroller i yrkeslivet i temaarbetet, under samlingar och annan undervisning skapar vi en medvetenhet hos barnen om genusfrågan och allas lika värde.
 • Vi tränar barnens empatiska förmågor genom att sätta ord på känslor och upplevelser.
 • Lära barnen att ta ansvar för sina handlingar som i konflikthantering till att plocka undan sina saker efter sig.
 • Genom att ha en öppen dialog i arbetslaget där vi möter varandra med en respektfull attityd ser vi oss själva som förebilder inför barnen.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Syfte

 • Vi har flera barn som behöver stärka sin förmåga att utveckla ett rikt språk för att kunna kommunicera. Vi vill uppmuntra barnen att kommunicera verbalt.
 • Skapa en förståelse till att alla kan känna och uppfatta på olika vis. Respektera varandras känslor och uppfattningar.

Hur?

 • Genom att arbeta med temaarbetet och Bornholm kommer vi att kunna arbeta med språk i undervisningen samt i den vardagliga utbildningen där barnen kommer utmanas att kommunicera verbalt med varandra.
 • I ex samlingar, matsituationer och gruppaktiviteter får barnen utrymmen att kommunicera på ett planerat pedagogiskt sätt. Här har vi ramsor, sånger, sagor, turtagning, former, spel, vardaglig kommunikation med krav att vänta på sin tur och krav att lära sig lyssna på kompisen som pratar.
 • I vardagliga situationer samt leken lär sig barnen att kommunicera. Vi stöttar barnen att vänta på sin tur när någon annan pratar samt hjälper de att uttrycka sin åsikt.
 • Vi i personalen ska vara med lyhörda och närvarande under barnens lekar så vi kan uppmärksamma att alla får möjlighet att påverka och uttrycka sig i leken.
 • Under samlingar och annan undervisning ska vi i personalen uppmuntra de barn som inte får komma till tals så ofta att uttrycka sin åsikt. Ge möjlighet att alla ska bli hörda.

BARNS INFLYTANDE

 •  Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Syfte

 • Vi vill skapa en demokratisk barngrupp där alla känner att de har möjlighet att påverka och får vara delaktiga i gruppen.

Hur?

 • I temaarbetet får barnen ta del av olika dilemman som uppstår i breven som barnen får ta ställning vid.
 • Vid konflikter stöttar vi barnen att prata och reda ut vad som hände samt säga förlåt till sin kamrat.
 • I undervisningen lägger vi fokus på att lyfta att vi lever i ett demokratiskt samhälle så alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Vi vill att alla barnen ska känna att de har möjlighet att påverka.

FÖRSKOLA / HEM

 • Grunden är tre heldagars föräldra-aktiv inskolning. Sedan ber vi förälder finnas lättillgänglig närmaste två veckorna utifrån barnets behov. Ansvaret för barnet och föräldern delas mellan oss i personalen då vi tror på att det bästa är att bli trygg med oss alla så fort som möjligt. Om barnet själv knyter an till en personal före de andra tas givetvis hänsyn till detta och den personen finns extra tillgänglig för barnet. Vi har valt tre heldagars då det är en inskolningsform som visat sig fungera för de flesta. Om ett barn visar oro och otrygghet efter dessa tre dagar så förlänger vi dem, allt utifrån barnets behov.
 • Förälder får en folder som presenterar Filiorum och våra rutiner. Förälder och barn får en personal som har lite extra ansvar för att barnets utvecklingssamtal genomförs.

Delaktighet och inflytande för vårdnadshavare

 • Vi försöker alltid att möta upp vid lämning och hämtning för att utbyta information om dagsläget kring barnet och verksamheten.
 • Förälder är delaktiga i Filiorum genom att de är medlemmar i föreningen. Då deltar man i medlemsmöten, årsmöten, föräldramöten, arbetsdagar, utvecklingssamtal. Dessutom tillkommer en del andra praktiska göromål som behöver utföras i verksamheten.
 • Vi använder oss av Förskoleappen där man snabbt kan ta del av information och dokumentation som rör förskolan.
 • På vårterminen deltar föräldrarna i en digital utvärdering där de har möjlighet att påverka och engagera sig i utbildningen.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss!

personalen@filiorum.se